Mẫu đề nghị thẩm định giá

  • Mẫu công văn đề nghị Thẩm định giá

    TÊN ĐƠN VỊ ---------------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do- Hạnh Phúc       Số : …../2017/CV-…..         (V/v: Yêu cầu thẩm định giá)                            Hà Nội, ngày …….. tháng 7  năm 2017   Kính gửi:   CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ THẨM … Đọc Thêm