XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Xác định giá trị doanh nghiệp để:

  • Cổ phần hóa; phan tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp
  • Mua bán, sáp nhập, hợp nhất, liên doanh, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp;
  • Thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp;
  • Thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng;
  • Chứng minh năng lực tài chính;
  • Phát hành cổ phiếu, bán cổ phiếu ra công chúng;
  • Tái thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh;
  • Là cơ sở cho các nhà đầu tư ra quyết định đầu tư.

Đối tượng doanh nghiệp xác định giá trị:

Bài Viết Liên Quan