Thẩm định giá bất động sản

  • TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 12

    BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 122/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017   THÔNG TƯ BAN HÀNH TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 12 Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm … Đọc Thêm

  • TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 10 (CÁCH TIẾP CẬN TỪ THU NHẬP)

    TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 10 Cách tiếp cận từ thu nhập (Ký hiệu: TĐGVN 10) diễn đàn sales forwarder (Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính) I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh: Tiêu chuẩn này quy định và hướng dẫn thực hiện cách … Đọc Thêm