Mẫu công văn đề nghị Thẩm định giá

TÊN ĐƠN VỊ

—————————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do- Hạnh Phúc

      Số : …../2017/CV-…..

        (V/v: Yêu cầu thẩm định giá)

 

                         Hà Nội, ngày …….. tháng 7  năm 2017

 

Kính gửi:   CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ NHẤT TÍN

Tầng 6, tòa nhà COTANA, Lô CC5A, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt,

 quận Hoàng Mai, Hà Nội

 

Tên khách hàng : ……………………………..

Địa chỉ                : ……………………………………………………………………

Nội dung yêu cầu          : Thẩm định giá …….. (có danh mục kèm theo)

Mục đích thẩm định   : ……………………………………………

Tài liệu kèm theo:

– Danh mục yêu cầu thẩm định giá

Đề nghị Công ty dự thảo hợp đồng để thực hiện yêu cầu trên.

Chúng tôi sẽ thanh toán phí thẩm định đầy đủ cho Công ty bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty.

Trân trọng!

                                                                                                                    ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG

Nơi nhận:

–  Như trên

–  Lưu VT,HS

 

                                                                                     

Bài Viết Liên Quan